Байгууллагууд дижитал өөрчлөлт рүү шилжиж эхэллээ – ETTC