M.Батмөнх (OCM): Сургалтын үеэр зарим асуултын хариултыг дадлагаар шууд хийж харуулахад хамгийн оновчтой байдаг. – ETTC