Хуушуур ихэдвэл мах муудсаных, хурал ихэдвэл ажил муудсаных – ETTC